מפקד נעם - יצאנו לדרך!

התכנית שלנו

חלק ב' - שמירה וחיזוק יסודות היהדות במדינה

משפחה

 1. הקמת 'ועדת המשפחה'. הוועדה תפעל לחזק בחקיקה ובתודעה הציבורית את התא המשפחתי הנורמלי.

 2. חקיקת התיקון לחוק האימוץ: אימוץ יותר רק כשהילד מקבל את המעטפת השלמה של אבא ואימא.

 3. הפסקת המימון הממשלתי לניתוחים לשינוי מין וסגירת המחלקה באיכילוב שזה עניינה.

 4. החלטת ממשלה לבלימת השינוי בחוק הפונדקאות.

 5. תעדוף גם לנשים העובדות במשרה חלקית לקבלת נקודות זכות לסבסוד במעונות היום.

הוצאת ארגוני הגאווה ממערכת החינוך
 1. החלטה אופרטיבית להוצאת תוכניות ארגוני הלהט"ב מגני הילדים ומבתי הספר.

 2. העברת הטיפול בתחום לאנשי מקצוע אובייקטיביים ומתן ביטחון תעסוקתי ליועצים אלו אל מול איומי ארגוני הלהט"ב.

 3. התניית השתלמויות של אנשי צוות בתכנים להט"ביים בהסכמה בכתב של רוב הורי התלמידים באותו בית ספר.

עלייה והתיישבות

נעם תפעל לשמירה על אחיזתנו בארץ ישראל השלימה ולחיזוק והרחבת ההתיישבות בכל מרחבי הארץ : הנגב והגליל, יהודה ושומרון, ירושלים והפריפריה.

כמו כן תפעל לעידוד עליית יהודי התפוצות לארץ.

צה"ל

הוצאת מכוני השמאל

 1. הקמת מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל (מג"ן הע"ם)

  (תפקיד המטה למנוע מגורמים זרים אנטי-ישראליים לחדור למערכות במדינת ישראל ולהשפיע על התודעה, לשנות ערכים ולפגוע בחוסן הלאומי)

 2. הפסקת הפעילות המשותפת עם ארגוני הקרן החדשה וארגונים אחרים שמטרתם לפגוע ברוח צה"ל ובערך הניצחון.

 3. חיל החינוך יכניס לפעילות בצה"ל רק גורמים שעברו בדיקה ואישור של (מג"ן הע"ם).

מאבק באג'נדת המגדר ושילוב הלוחמות
 1. הקפאת כל שילוב הלוחמות בצה"ל עד להקמת ועדת משנה לוועדת  החוץ והביטחון לבחינת הליכי הבדיקה והמעקב בעת פתיחת יחידות השדה לשירות לוחמות והשלכות העומק של התהליך.

 2. סגירת היוהל"ם (יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר) והחזרת מתכונת קצינת ח"ן ראשית.

 3. ניתוק כל התערבות של גורמי אקדמיה מחוגי המגדר באוניברסיטאות בהחלטות צה"ל והכפפת ההחלטות אך ורק לשיקולים מבצעיים ורפואיים.

שבת במרחב הציבורי

 1. כל אישור מיזם ממשלתי יותנה בכך שלא יהיה בו חילול שבת ויוצבו חלופות לקידום העבודות בימי חול.

 2. לצורך העניין תוקם ועדה בין-משרדית שתכלול את נציג הרבנות הראשית ותפעל לצמצום עד למניעה של חילולי השבת בחברות הממשלתיות ובתשתיות הלאומיות, כדוגמת סלילת כבישים, בניית מסילות ברזל, תחבורה ציבורית, מפעלים לאומיים ועוד.

 3. העברת חקיקה ראשית ברורה המונעת מסחר ותחבורה ציבורית בשבת.

העסקת עובדים
 1. תיקון לחוק הנותן היתרי עבודה בשבת: התיקון יחייב את הוועדה לנמק את מתן ההיתרים בנימוק משכנע וכן יקשיח את הקריטריונים שבגינם ניתן ההיתר.

 2. תיקון 'חוק שעות עבודה ומנוחה': לא תינתן תמורה מיוחדת לעבודה בשבת.

 3. תיקון 'חוק רישוי עסקים': מתן ההיתר לעסק יותנה באי-עבירה על חוק שעות עבודה ומנוחה.

 4. הקמת ועדה מקצועית בראשות מנכ"ל משרד העבודה ובהשתתפות שני נציגי הרבנות הראשית. הוועדה תפעל לעצירת חילולי השבת ההמוניים במפעלים גדולים דוגמת 'מפעלי ים המלח', להסדרת התחום ולעצירת הכפייה על עובדים לעבוד בשבת, ותקבע כללי אכיפה ברורים (כולל תקציב מיוחד לעניין) לעבריינות על חוק 'שעות עבודה ומנוחה'.

 

חיזוק הרבנות הראשית

בכותל
 1. בשלב הראשון – שינוי התקנות בכותל: התקנות יגדירו בבירור כי את "חילול מקום קדוש", המופיע בתקנות, תגדיר אך ורק הרבנות הראשית.

 2. חקיקת 'חוק הכותל': החוק יעגן את פסיקת הרבנות הראשית לדורותיה כי הכותל המערבי קדוש לכל אורכו וכי הרבנות הראשית היא הממונה על המקום והקובעת את סדרי התפילה ואת מנהג המקום בכותל לכל אורכו.

 3. הגדרה ברורה כי פעילות ומדיניות 'הקרן למורשת הכותל' תפוקח ותהיה כפופה למועצת הרבנות הראשית לישראל.

בגיור
 1. החלטת ממשלה לדחיית 'מתווה ניסים' וחקיקת חוק 'גיור כהלכה על פי הרבנות הראשית'.

 2. הצעת חוק שיגדיר בבירור כי רק הרבנות הראשית מוסמכת ליתן כושר לדייני גיור ולאשר תעודות גיור.

 3. הצעת החוק תקבע גם כי אין לרשום לנישואין מי שלא נתגייר בבתי הדין המוסמכים.

 4. עיגון מעמדו הייחודי של מערך בתי הדין לגיור כמערך בלעדי ועצמאי הכפוף אך ורק לרבנות הראשית לישראל.

 5. תיקון סעיף הנכד בחוק השבות.

מעמד הרבנות הראשית
 1. קידום הצעת חוק שיקבע כי יהיה לרבנות הראשית ייצוג עצמאי בכל עתירה הנידונה בבג"ץ ונוגעת לענייני היהדות של המדינה.

 2. עיגון בחוק של חובת ההיוועצות ברבנות הראשית בכל הצעת חוק הנוגעת לענייני יהדות והלכה.

 3. הקצאת תקציב ממשלתי להקמת בית הרבנות הראשית בשטח שהוקצה לו בקריית הממשלה.

 4. קידום תיקון לחוק אונאה בכשרות: לא יהיה אפשר להציג כל סוג של מצג של הכשר או פיקוח כשרותי וכדומה מטעם גורמים פרטיים שאינם מטעמה של הרבנות הראשית, אלא רק נוסף על ההכשר של הרבנות הראשית.

 

משרד החינוך

השתלטות ממשלות זרות וארגוני הקרן החדשה
 1. הקמת מטה גילוי ונטרול השפעות זרות על מדינת ישראל (מג"ן הע"ם). 
  (תפקיד המטה למנוע מגורמים זרים אנטי-ישראליים לחדור למערכות במדינת ישראל ולהשפיע על התודעה, לשנות ערכים ולפגוע בחוסן הלאומי)

 2. הפסקת כל התקשרות עם ממשלות וארגונים זרים שמנסים להשתלט על מוקדי כוח במערכת החינוך.

 3. התניית תמיכות בארגונים ובתוכניות במערכת החינוך בבדיקה ואישור של (מג"ן הע"ם).

טופס התפקדות למפלגת נעם

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בנעם *

 • אני מצהיר/ה כדלקמן: אני אזרח/ית ישראל המצטרף/ת מרצוני למפלגת נעם אינני חבר/ה במפלגה אחרת, אני מקבל/ת את
  עקרונותיה הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של נעם ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת נעם
  * וכן את החלטות מוסדותיה
 • בעקבות המצב הנוכחי, דמי החבר לשנה זו עומדים על סך של 50 ₪ ליחיד/ה, 18 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 100 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 36 ₪ וזוג 72 ₪.
 • אני מודע לכך שהמחיר עכשיו הוא בהנחה בעקבות המצב, ושנה הבאה המחיר יהיה על סך של 96 ₪ ליחיד/ה, 36 ₪ לצעירים (עד גיל 20), 160 ₪ לזוג, בחורי ישיבות אברכים ובנות מדרשה: יחיד 50 ₪ וזוג 100 ₪ וכי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת נעם.
 • אני מסכים/ה לקבל מנעם הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת לנעם להעביר לבעלי תפקידים
  במפלגה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.

*נעם רשומה ברשם המפלגות כ- מפלגת לזוז